Cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i
webbplats besökarens dator. Genom att cookies innehåll i allmänhet skickas tillbaka
med en förfrågan till webbplatsen om är det möjligt för servern att hålla reda på
besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att
användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra
inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att
användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar.
På denna webbplats används cookies för att lagra lösenord åt er som klient om ni så
önskar för att enklare logga in vid nästa tillfälle ni besöker webbplatsen. Cookies
används även för att spara information om senaste besöket för att kunna filtrera ut
uppdaterad information. Cookies används endast för att förenkla för er som klient att
ta del av informationen.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om ni önskar att er
webbläsare inte skall använda sig av cookies kan detta förhindras. Proceduren för att
göra detta varierar mellan olika webbläsare. Om ni inte på egen hand kan stänga av
denna funktion bör din webbläsares hjälpavsnitt kunna informera er om hur ni
genomför detta.

INTEGRITETSPOLICY

HJC Hjärtcentrum AB respekterar samtliga klienters integritet och rättigheterna till
kontroll över personuppgifter. Vi behandlar alltid den information som våra klienter
anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att ni ska kunna ha tjänster hos
oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om er. Vår integritetspolicy
förklarar bland annat vilka av era personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar
dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur
länge vi sparar uppgifterna. Ni kan läsa mer om detta i Information om behandling
av personuppgifter. Informationen beskriver också vilka rättigheter ni har när det
gäller era personuppgifter och vart ni vänder er om ni har frågor om hur vi behandlar
era personuppgifter.
Vår användning av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, även känt som den allmänna
dataskyddsförordningen (nedan kallad “GDPR” eller “dataskyddsförordningen”).

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en
person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress,
e-postadress, telefonnummer, bild, etc. Behandling av personuppgifter är allt som
görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning,
utlämning, avidentifiering eller radering.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER?
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de tjänster vi
tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre
upplevelse vid besök av hemsidan, samt för att informera er om ert konto och våra
tjänster.
HJC Hjärtcentrum AB behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla relevant
innehåll på hemsidan hjartcentrum.nu till exempel för att säkerställa att innehåll på
hemsidan presenteras effektivt på er enhet enligt era önskemål. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt och ert intresse av att tillhandahålla information och
tjänster på vår hemsida. De personuppgifter som behandlas är information om hur ni
interagerar med oss, till exempel hur ni använder våra tjänster, svarstid för sidor,
nedladdningsfel, hur ni når- och lämnade tjänsten, enhetsinformation, till exempel IP-
adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning,
nationella inställningar och språkinställningar. Efter insamlandet bevaras
personuppgifterna i 36 månader.

VILKA AV ERA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR?
HJC Hjärtcentrum AB behandlar personuppgifter i syfte att hantera pågående
patientärenden genom att ni som patient loggar in direkt på vår hemsida i våra
kontaktformulär för att besvara frågor och uppge personuppgifter. Detta är
nödvändigt som underlag i den pågående utredningen gällande kommande inriktning
på vår behandlingsstrategi.
De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn och
personnummer och kontaktuppgifter. Personuppgifterna bevaras under
ärendehanteringstiden och 6 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det
dyker upp följdfrågor från klient om hur ärendet hanterades.
HJC Hjärtcentrum AB behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga
förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslag och GDPR.
De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn,
kontaktuppgifter, adress och frågor som underlag för behandlingsinformation.
Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA?
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från er, exempelvis när vi skapar ett konto,
eller när ni kontaktar oss för patientservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna
genom att registrera hur ni interagerar med vår hemsida, exempelvis genom
användning av teknik som cookies.
Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på
tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner,
tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår
marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH DELADE PERSONUPPGIFTER?
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut era personuppgifter till andra företag. Vi överför
till, eller delar era personuppgifter med mottagare om informationen som samlats in
är nödvändig för ändamålet eller underlag i den pågående utredningen gällande
kommande inriktning på vår behandlingsstrategi. Ibland förutsätter det att vi
samarbetar med och interagerar med andra aktörer inom vården och att vi tar hjälp
av utvecklare och andra leverantörer.
Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och
på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av
tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte
tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även era
personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt
personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för
behandlingen av personuppgifterna. När era personuppgifter delas med ett företag
eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras
integritetspolicy.
Känsliga uppgifter om dig, däribland dina hälsouppgifter, behandlas enligt gällande
lagar. Sådana uppgifter kommer därför bara att vara tillgängliga för sådan personal
som ska ha tillgång till dem enligt lag. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller
överföras till någon mottagare annat än när så får ske enligt lag.
Vi delar era personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra
avtal gentemot er och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi
delar era personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-
tjänster. När ni tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker
och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi kan
likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra
det enligt lag.

PÅ VILKEN LAGLIG GRUND STÖDJER VI BEHANDLINGEN?
Ni har alltid rätt att få tillgång till vilka personuppgifter om dig själv som vi behandlar,
inklusive ändamålen med behandlingen. Men även de mottagare eller kategorier av
mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia
av de personuppgifter som är under behandling. Det är kostnadsfritt att få ut denna
information, samt en kopia av personuppgifterna. Observera att om ni begär tillgång
till era personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information för att
möjliggöra en effektiv hantering av er begäran, samt att personuppgifterna lämnas ut
till rätt person.
Ni har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter som rör er rättade. Ni kan även
korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.
Ni har alltid rätt att få era personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, alternativt
när som helst göra invändningar mot behandling av era personuppgifter, eller rätt att
kräva att vår behandling av era personuppgifter begränsas.
Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagring, behandla
personuppgifterna med ert samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller
juridisk persons rättigheter.
Ni har rätt att få de personuppgifter som ni lämnat till oss överförda till en annan
personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ert samtycke eller på
ett avtal där ni är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.
Ni har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Ni har rätt att få information om
hur ni ska utöva era rättigheter eller inge klagomål om behandling av era
personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten.
HJC Hjärtcentrum AB behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att
följa förpliktelser som åvilar oss enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
och Patientdatalagen (2008:355).

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av er endast så
länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar
dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade
åtaganden gentemot er. Vi sparar även era personuppgifter för andra ändamål, som
exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa
ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för
ändamålen, eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

HUR KOMMER NI ÅT ATT KONTROLLERA ERA PERSONUPPGIFTER?
Ni kan få tillgång till alla era personuppgifter som samlas in av HJC Hjärtcentrum AB
genom att kontakta oss på telefon eller den adress som finns i avsnittet kontakta oss
nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av era personuppgifter
inom 10 dagar. Ni som har ett konto kan även granska och ändra många av de
personuppgifter ni lämnat till oss direkt i ert konto på vår hemsida.

KONTAKTA OSS
HJC Hjärtcentrum AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer:
556903-8960, med adressen Fleminggatan 70, 112 45 Stockholm, är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk
dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna integritetspolicy
eller frågor angående behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

HJC Hjärtcentrum AB
Mattias Raud
Fleminggatan 70
112 45 Stockholm
Mail: info@hjartcentrum.nu
Telefon: +46 (0)70-456 60 89